ยังไม่มีข่าวใหม่ 
 ยังไม่มีข่าวใหม่ 
 
 
 
 { }
  1. sar ubru ปีการศึกษา 2557(ฉบับรับการประเมิน) [04 กย. 2558] ดาวน์โหลด 294
  2. ร่าง แผน 4 ปี2556 - 2559 [04 สค. 2558] ดาวน์โหลด 123
  3. ฟอร์มสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี.. [29 กค. 2558] ดาวน์โหลด 335
  4. ตารางคำนวณระดับคณะ 57 [27 กค. 2558] ดาวน์โหลด 209
  5. ตาราง ผลการวิเคราะหข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย ตัวบ่งชี.. [24 กค. 2558] ดาวน์โหลด 193
  6. แบบฟอร์มบันทึกภาคสนามสำหรับคณะกรรมการ ประจำปีการ.. [24 กค. 2558] ดาวน์โหลด 147
  7. ฟอร์ม รายงาน แผน – ผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติก.. [03 กค. 2558] ดาวน์โหลด 227
  8. ฟอร์ม รายงาน แผน – ผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติก.. [03 กค. 2558] ดาวน์โหลด 121
  9. ร่าง SAR ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภั.. [03 กค. 2558] ดาวน์โหลด 678
  10. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มรภ. อุบลฯ ปีการ.. [02 กค. 2558] ดาวน์โหลด 270